Δωρεάν Μεταφορικά για Αγορές άνω των 60€

Όροι Συμμετοχής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

 

“Semiology – Autumn 20-21

 

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία “LA STAMPA ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ” μέσα στα πλαίσια διαχείρισης της επίσημης σελίδας της Semiology.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της “ LA STAMPA ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ”, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.

3. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα θα γίνει κλήρωση στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού και θα αναδειχθούν 5 τυχερές οι οποίες θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή 200€ για αγορές στα καταστήματα La Stampa & Semiology. O νικητής θα ενημερώνεται στα στοιχεία που μας έχει αφήσει στην αίτηση συμμετοχής του.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται αγορά προϊόντος και συνολική απόδειξη 60€.

5. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει μετά από τις αγορές του σε ένα κατάστημα La Stampa ή Semiology να επισκεφθεί τη σελίδα www.semiology.la-stampa.gr όπου μπορεί να συμμετάσχει ακολουθώντας τις οδηγίες ως προς τα κατωτέρω βήματα:

• Να συμπληρώσει τα πλήρη στοιχεία του, στην εφαρμογή αποδεχόμενος τους όρους του διαγωνισμού

• Να πατήσει «ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ»

6. Νικητές τους διαγωνισμού: Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα στις 13:30 στα γραφεία της εταιρείας Κω 10 , 14452 στη Μεταμόρφωση.

7. Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο (δώρο) για 5 τυχερές από μια δωροεπιταγή 200€ για αγορές στα καταστήματα La Stampa & Semiology.

Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με email, τηλέφωνο σε κινητό αριθμό στα στοιχεία που μας έχει δώσει στη σχετική αίτηση του. Η εταιρεία θα προσπαθεί να εντοπίσει το νικητή για 5 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν στο email, ή στο τηλέφωνο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι νικητές χάνουν το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση της αποστολής του e-mail. H εταιρεία oυδεμία ευθύνη φέρει για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως τα έχουν δηλώσει. Σε καμία περίπτωση τα δώρα δεν θα εξαργυρώνονται από τους νικητές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος δώρου. Το δώρο είναι προσωπικό δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται. Διευκρινίζεται ρητά ότι με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παραχωρούν το δικαίωμα στην εταιρεία “ LA STAMPA ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ” χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων επικοινωνίας για αποστολή ενημερωτικού υλικού.

 

8. Η εταιρεία θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των προσωρινά αναδειχθέντων νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του Ονόματος Χρήστη (User Name) των νικητών και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού email. Μέσω της ανωτέρω επικοινωνίας με τους νικητές του Διαγωνισμού ο Διοργανωτής θα πρέπει να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού ο συμμετέχων παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των ατυχημάτων και της ανωτέρας βίας) με την εταιρεία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή αρνηθεί να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή δεν τις παράσχει για οποιονδήποτε λόγο εντός της παραπάνω προθεσμίας, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και η εταιρεία δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της εταιρείας, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

9. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού μόνο για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο https://www.facebook.com/semiologyfashionofficial και https://www.semiology.la-stampa.gr.

10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού.

11. Η εταιρεία σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

12. H εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε όρο, τα δώρα και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τους στη σελίδα https://www.semiology.la-stampa.gr ή https://www.facebook.com/semiologyfashionofficial στο Facebook χωρίς να υποχρεούνται να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο αλλά μόνο κατά την απόλυτη αυτών διακριτική ευχέρεια.

13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/semiologyfashionofficial και https://www.semiology.la-stampa.gr και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

 

Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

What are you looking for?

Εγγραφη στο Newsletter

Μάθετε πρώτοι τα νέα μας!

Καλάθι